inspiration – DENMARK & DOUGHNUTS

Yn Nenmarc, mae 96 o'r 98 o ranbarthau dinesig yn aelod o Ras i Sero. Mae hyn wedi galluogi proses gydlynol o gynllunio a chyflawni datgarboneiddio ledled y wlad gan ddefnyddio'r un uchelgais, sy'n gyson â Chytundeb Paris, ynghyd â metrigau a dulliau cyfrifyddu cyffredin. Mae hefyd wedi galluogi atebion a rennir i heriau, yn ogystal â darbodion maint.

Trwy iddi ddilyn enghraifft Denmarc, gobeithiwn y bydd Cymru yn ysbrydoli ac yn paratoi'r ffordd i nifer yn rhagor o wledydd o amgylch y byd fabwysiadu dull cydlynol tebyg o fynd i'r afael â her ddirfodol datgarboneiddio.

Darllenwch fwy am y gwaith yn Nenmarc a gwyliwch y fideo hwn sy'n esbonio sut y bu i Ddenmarc goleddu Ras i Sero a'r modd y mae'n profi'r buddion.

Economeg Toesen

Yr Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 , sy'n torri tir newydd, yn darparu fframwaith ar gyfer gweithredu dros yr hinsawdd yng Nghymru yng nghyd-destun cyflawni amcanion llesiant amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ehangach.

Mae Economeg Toesen yn ffordd o gynnwys yr amcanion ehangach hyn yng nghynlluniau a gweithgareddau datgarboneiddio Ras i Sero.